۱۶ اسفند ۱۳۹۷

مارتین هایدگر فیلسوف آلمانی

این ویدیو ضمن مقایسه مارتین هایدگر فیلسوف معاصر آلمانی با دیگر فلاسفه هستی گرا، برخی واژگان ثقیلی را که او بکار می‌برد، توضیح می‌دهد.
۲۷ دی ۱۳۹۷

آلبر کامو و اگزیستانسیالیسم

آلبر کامو اگزیستانسیالیست مشهور میانۀ قرن بیستم است که زندگی را پوچ و بی‌معنی می‌دانست اما نا‌امیدی را جایز نمی‌شمرد. این ویدیو به اندیشه او می‌پردازد.
۰۷ دی ۱۳۹۷

ژان پل سارتر

ژان پل سارتر از مشهورترین فلاسفه هستی گرا و فعال ادبی، اجتماعی و سیاسی بود که شناختش بیش از هر کس دیگر به درک اگزیستانسیالیزم کمک می کند.